Jan Paredaens ADReM Logo

Prof. dr. Jan Paredaens

Advanced Database Research and Modelling (ADReM)
University of Antwerp
Dept. of Math and Computer Science
Middelheimlaan 1
2020 Antwerpen
Belgium

Tel: (+32) 3 265 39 00
Fax: (+32) 3 265 37 77
E-mail: jan.paredaens@ua.ac.be